Ako još niste korisnik:
Ovdje se
registrirate
pomoću
facebooka ili
Ovdje se
registrirate
pomoću adrese e-
pošte
Ako već jeste korisnik:
Registrirali ste se
pomoću e-pošte –
upisujte ovdje ime,
dolje lozinku, i
onda „Prijava” ili
Registrirali ste se
pomoću facebooka
– kliknite ovdje ili
Zaboravili ste
lozinku – kliknite
ovdje
Sada se registrirate
kao novi korisnik:
Ovdje se
registrirate
upisujući novo
korisničko ime i
dolje adresu e-
pošte i klik na
„Registriraj se” ili
Ovdje se
registrirate
pomoću
facebooka
Ako već jeste korisnik,
a zaboravili ste lozinku,
ne registrirajte se
ponovno, nego kliknite
ovdje!
Sada potvrđujete
registriraciju kao novi
korisnik:
Ovdje upišite Vašu
NOVU lozinku i
onda pritisnite
„Reset lozinke”
Zavisno o
kombinaciji slova i
brojaka pokazat
će se oznaka
jačine; sigurnost
je to veća što je
jakost lozinke
veća!